Advertisement

星B大集合 Ryan獻吻 Lucy出如來神掌拒絕

本地
2021.08.04

李璨琛囡囡李元元(Lucy)早排同胡杏兒囝囝Brendan、Ryan、陳敏之囝囝子樂、車婉婉一家仲有陳山聰父子一齊聚,全場唯一嘅女孩子Lucy更係最受歡迎嘅存在,個個都爭住同佢合照。

Lucy、BBQ、Ryan等星大集合
Lucy、BBQ、Ryan等星大集合

Lucy媽噚日喺IG post Lucy被錫面嘅相,相中見到 Lucy畀Ryan錫面嘅時候「面有難色」,Lucy媽仲幫Lucy配音話佢無端端俾人強吻,要用如來神掌推開佢,更tag埋胡杏兒同胡杏兒老公李乘德,搞笑問:「喂你個仔做咩事先?」

Ryan與Lucy
Ryan與Lucy

胡杏兒留言話Ryan應該好鍾意Lucy,所以先情不自禁咁錫Lucy。李乘德更大爆Ryan平時「獻吻」難過天,應該係Luc的魔力實在太強啦。李乘德更晒出大合照,講笑話搞兒童聚會其實只係作為家長一齊飲香檳嘅藉口。

Ryan與Lucy
Ryan與Lucy

車婉婉亦喺IG share同李璨琛一家嘅合照,原來佢同李璨琛喺1998年合演電影《野獸刑警》已經結緣變成老友,大家嘅下一代BBQ同Lucy終於可以見面抱抱做朋友,又話自己好開心終於見到Lucy,大讚Lucy「好好肉」又乖。

 

+11

圖片來源:李元元、車婉婉、李乘德

姜濤 星級企業大獎2020 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹