Advertisement

【天氣熱】江嘉敏泳衣照曬身材

本地
2019.04.06
1.1k

0011

明明上兩個星期仲有少少陰涼,但一踏入四月冇耐,就好似突然變咗夏天咁,街上面唔少人都著晒短衫短褲,而江嘉敏噚日更加喺IG post 泳衣相,仲話熱到想就咁著住件泳衣出街添。

0012

睇番張相,見到化上淡妝嘅江嘉敏浸住喺泳池度笑容十足,頭頂仲有副太陽眼鏡,chill到爆,佢仲留言講今年set咗學游水呢個目標俾自己,可能因為咁今日特登去熟習一下泳池,為夏天作好準備。而飛魚王子方力申見到張相都忍唔住留言問好,唔通佢想收江嘉敏做學生,定係搵佢做游泳學校代言人呢?Anyway,相信唔少網民都好期待會睇到更多福利照,江嘉敏要加油學游水,可以嘅話,不如著住比堅尼update一下學習進度吖!

0013

圖片來源:江嘉敏@Instagram

許志安 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2019/04/0014-150x150.jpg