Advertisement

萬聖節練聲搵part time? 亂髮Lucy扮鬼叫被讚可愛

本地
2022.10.24
撰文:齊森
李璨琛女兒Lucy扮鬼叫,十分投入。
李璨琛女兒Lucy扮鬼叫,十分投入。

萬聖節快到,一向古靈精怪的李璨琛囡囡Lucy,一早學定扮鬼叫,投入又搞笑。Lucy媽在社交網上載Lucy在睡牀片段,發文:「練定聲搵份part time Halloween!」見Lucy左碌右碌,然後對着鏡對扮鬼叫,一頭亂髮的她,愈扮愈入戲,不少網民大讚Lucy好戲,紛紛留言:「見到隻咁得意的鬼,即刻大笑」、「最可愛最得意嘅鬼」、「啲戲至高境界」。

姜濤 星級企業大獎2020 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹