Advertisement

【50年前《雙星報喜》頭炮嘉賓】家燕姐孖許冠傑清純拍MV

本地
2018.08.28
896

大家想唔想知道半世紀前嘅俊男美女係點?等家燕姐話俾大家知,佢在社交平台擺放了一段六十年代與許冠傑合演 MV的片段,佢話係前幾日朋友發給她的,見到片段中嘅自己,家燕姐仲話趁天氣冇咁熱,都想去跑吓山喎!

MV中兩人都相當嫩口,家燕姐一把長髮不時少女轉,加上兩人在草地上奔跑,真係把大家帶回昔日的美好時光中,家燕姐回想當年點滴依然回味,「記得大約是一九六七年左右,TVB製作了新節目《雙星報喜》,第一集特別嘉賓就找我,當時仲同許冠傑拍了首《interlude》的MV,不經不覺已五十年前了,睇返張相都覺時光飛逝,絕對是很好的回憶。」

黃秋生 星級企業大獎2020 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2018/08/9173-150x150.png