Advertisement

5歲Kakaball未戒奶嘴 張繼聰:有咩問題?

本地
2022.06.23
483
撰文:Rita
Kakaball啜住奶嘴這條片真係好可愛。
Kakaball啜住奶嘴這條片真係好可愛。

張繼聰與謝安琪育有一對子女,大仔張瞻已15歲,細女張靖(Kakaball)亦已5歲。囡囡精靈可愛,深受父母及兄長的寵愛,阿聰亦不時在社交網分享女兒的日常。
昨晚阿聰上載Kakaball穿上可愛米奇睡衣,食住奶嘴在家裏不同角落舉手同大家說「Hey」的片段,非常好愛,有網民笑說:「呢個片可以不停不停重複睇,搵唔到結尾」,給大家帶來歡樂。

阿聰話做老竇的他都未慌,大家不用緊張。
阿聰話做老竇的他都未慌,大家不用緊張。

不過有網民留言問:「咁大個都用奶嘴」?阿聰即回:「有咩問題?」並為網民憂食奶嘴會影響孩子的嘴形和牙齒留言:「我嘅睇法係,大人都會有好多壞習慣,好多時仲會影響人。小朋友想食奶咀(嘴),其實無傷大雅,佢唔會廿四小時狂食直到18歲啩?」
其實也有很多網民撐Kakaball,讚她可愛,阿聰亦再謂:「依個世界真係好多人關注人哋嘅小朋友點解食奶咀(嘴),我做老豆(竇)都未慌,你哋定d(啲)嚟啦」!

 

一家四口活得好幸福。
一家四口活得好幸福。
姜濤 MIRROR 陳卓賢
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹