Advertisement

【兩代之間】翁靜晶管教女兒嚴格

訪問影片
2016.09.03
1.6k

「棒下出孝子」?翁靜晶直認自己對兩位女兒十分嚴格,但又不會過分極端。而囡囡劉萬儀為了去紐約讀書,一直打雜工儲錢來圓夢,而她亦希望自己可以脫離媽媽嘅影子闖入娛樂圈﹗有個咁好嘅媽媽,你一定得嘅﹗想知道更詳盡的訪問,就不要錯過今期《明周》了。

許志安 黃心穎 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico