Advertisement

【荔園2016】區永權一家試玩篇

訪問影片
2016.07.23
644

荔園今年移師室內舉行,今日至8月7號,大家可以去亞洲國際博覽館重拾香港人嘅集體回憶,區永權一家日前就入場試玩,佢兩個囝囝仲玩得好開心添!想睇更詳盡報導,請留意今期《明周》啦!

關智斌 鄭秀文 黃心穎
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico