Advertisement

本地
2019.09.01
12

#Fit到漏#小胖子計劃之 奔跑吧肥仔

我哋係呢個炎炎夏日嘅早上,嚟到呢個公園究竟有咩做?

小胖子計劃去到第三集,今集就到呢個海旁公園嚟做帶氧運動訓練。小胖子今集可以借減肥之名同 Lily Lee 李莉咁親近,真係令人好羨慕啊。

黃秋生 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2019/09/whatsapp-image-2019-09-17-at-4.51.21-pm-150x150.jpeg