Advertisement

霍啟剛珍惜與囝囝相處時間    

本地
2021.03.28
655

 

screenshot-2021-03-28-at-8-00-48-pm

霍啟剛與鄭麗莎出席「聆聽童心事」開幕禮,霍啟剛表示和7歲大仔中曦經常聊天,彼此都很珍惜,他回想稱童年與父母很少溝通,「當時父母都忙,爸爸要周圍飛,好少喺屋企,所以我好多時間同嫲嫲一齊,不過以前同而家嘅時代都唔同,我想騰出多少少時間去陪小朋友。」

screenshot-2021-03-28-at-8-00-36-pm

他透露經常與太太郭晶晶及三名仔女享家庭樂,因疫情關係,還他多了時間陪家人,又稱跟太太分工合作,「晶晶主要教功課,但難免佢哋會坐唔定,咁你嬲個仔都冇意思,我會教佢哋讀書做功課唔係向父母負責,而係對自己負責,要向老師交代,就好似學校有讀書獎勵計劃,如果無讀書就無獎勵,要向同學解釋都無面啦,我唔係要求佢哋科科一百分,唔係要佢哋達成父母嘅期望,而係希望佢哋知道呢個係團體精神。」

screenshot-2021-03-28-at-8-00-41-pm

許志安 G.E.M 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2021/03/screenshot-2021-03-28-at-8.00.36-pm-20210328123347-150x150.png