Advertisement

黎諾懿下廚火燒幾層樓

本地
2020.11.01
144
screenshot-2020-11-01-at-6-21-21-pm
 

黎諾懿林盛斌、戴祖儀(Joey)、肥媽、陸浩明以及李家鼎等今日出席《疫境廚神秋冬盛宴》錄影,諾懿透露邀請了100名素人參賽者參與,他在第一集亦大顯身手,示範了一道「葱爆蟶子」,「當日煮嘅時候個效果都幾靚,啲火升到幾層樓高,因為我比平時加多咗一殼油,所以個火超勁,但我又要扮冇嘢,其實好驚,驚燒到上面啲機器。」

7276f271-c4f0-4a04-8051-764bbfed1d43

screenshot-2020-11-01-at-6-13-15-pm
 
而Joey表示廚藝未到家,故在節目中毋須動手,只負責食,「係為咗大家生命着想,我今輯學吓嘢先,下輯應該難逃一劫。」諾懿笑說:「幸福嘅人先可以咁,好似我太太都唔識煮嘢食。」Joey表示希望找個擅長烹飪的對象,「識煮嘢食會加分,但依家科技發達,外賣都OK。而且我今次拍攝都學到嘢,經過呢個節目,我學識煮好多嘢。」
screenshot-2020-11-01-at-6-21-28-pm
screenshot-2020-11-01-at-6-21-39-pm
screenshot-2020-11-01-at-6-21-45-pm
screenshot-2020-11-01-at-6-21-50-pm
screenshot-2020-11-01-at-6-21-53-pm
姜濤 陳卓賢 星級企業大獎2020
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/11/screenshot-2020-11-01-at-6.21.21-pm-20201101102536-150x150.png