Advertisement

【父親節】陳展鵬幻想小豬比講我愛你

本地
2020.06.21
1.5k

2020-06-211-48-42

陳展鵬今年係第二年同囡囡小豬比過父親節喇,不過只得兩歲大嘅小豬比同往年一樣,都係未知道今日(21日)就係父親節。而今日突然見到展鵬IG多咗張父女合照新相,上面仲寫住:「Happy Father Day,爸,我愛你。」唔通有人教咗小豬比講呢啲Swee嘢?

2020-06-211-43-24
原來唔係小豬比識講sweet嘢,而係陳展鵬自娛呢,佢喺張相下面留言:「既然佢仲未知道今日係父親節🤣咁不如自娛一下。祝各位父親節快樂。」雖然小豬比未必識講呢啲句子住,但由佢嘅眼神可以睇得出,佢好愛爸爸同媽媽呢。

2020-06-211-43-06

圖片來源:陳展鵬@Instagram

惠英紅 黃秋生
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-211.48.42-20200621055600-150x150.png