Advertisement

【好學不倦】汪阿姐學書法畫圈圈

本地
2020.05.31
333

2020-05-3112-40-19

汪明荃之前學Sammi 做運動爆汗自拍帶起潮流,冇幾耐一班娛圈中人都學汪阿姐拍片。而近排汪阿姐又學新嘢喇!佢跟緊香港書法家協會主席鄧兆鴻老师學寫毛筆字,今日又upload咗段片同大家分享佢嘅學習進度。


在 Instagram 查看這則貼文

汪明荃Liza(@wang_liza)分享的貼文 張貼

從片段中可見,阿姐拿起筆時非常認真,不快不慢在紙上畫圈圈,好像在畫一個大蚊香。而今日家英哥都有一齊上堂,睇嚟佢對毛筆字都好有興趣呢。
2020-05-3112-40-10

2020-05-3112-40-03

圖片來源:汪明荃@Instagram

許志安 黃秋生
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-3112.40.03-20200531044200-150x150.png