Advertisement

【親子樂】Coffee屋企多咗位小鮮肉同事

本地
2020.04.06
943

202004060-coffee1

受新冠肺炎疫情影響,唔少人都要work from home,而星媽Coffee(林芊妤)亦唔例外,upload 咗片話俾大家知佢都同老公用電腦喺屋企做嘢,而呢晚佢仲多咗位小鮮肉同事德彥(伯伯)齊齊「扮工」,認真可愛。

Coffee:「呢一年,我都習慣自己喺屋企做嘢同剪片,上兩個星期多左位男同事,今日又多左位小鮮肉,可能因為咁工作效率大大提高,所以呢排出影片出咁密。」

202004060-coffee2

202004060-coffee3

許志安 黃秋生
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/04/202004060-coffee3-20200406080231-150x150.png