Advertisement

黎諾懿囝囝學講名字 小春雞:餅餅

本地
2019.03.28
316

7

黎諾懿與老婆李潔瑩結婚3年,育有囝囝黎峰睿(小春雞),快將兩歲嘅小春雞精靈又搞怪,為二人帶嚟好多歡樂。

screen-shot-2019-03-28-at-5-04-26-pm

近日,黎諾懿教小春雞讀自己個名,於Instagarm分享片段。見佢先同小春雞先做口部動作熱身,然後慢慢講出「黎峰睿」三字,囝囝跟住爸爸讀,唯小春雞一直含住奶嘴,發音不太清晰。

screen-shot-2019-03-28-at-6-23-20-pm

黎諾懿再問囝囝叫乜名時,小春雞就答話:「餅餅」,黎諾懿頭痛地寫道:「幾時學識讀自己的名字。」

screen-shot-2019-03-28-at-6-22-55-pm

有人留言:「佢唔係講餅餅,係重覆你最尾兩個字:咩名」一班父母級粉絲就建議小春雞應戒奶嘴,「長用奶嘴牙齒會長得不齊的」又話發音要從單字開始學。所以黎諾懿都係要花多啲心機先得。

圖片來源:黎諾懿@Instagram

鄭秀文 惠英紅
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2019/03/Screen-Shot-2019-03-28-at-6.22.55-PM-150x150.png