Advertisement

黎姿與囡囡親子活動整曲奇

本地
2017.05.07
5.5k

1494136903_ad3c

一向重視家庭生活的藝人黎姿,自2008年嫁富商馬廷強後,為丈夫誕下3個女兒PatriciaGiannaPegella後 ,一直專心照顧家庭及幫胞弟黎嬰打理醫學美容生意。最近趁得閒就與囡囡一齊做親子活動,今日更罕有地把女兒整曲奇的照片上載於微博上,更開心留言:「今天我們的小廚師要做的是蘋果jam曲奇,不知味道如何?有誰願意嚐一嚐?」看來曲奇樣子也錯,相信黎姿吃後一定甜在心頭。

1494136907_c2b71494136908_7769 1494136908_1ffd

圖片來源:黎姿ig

鄭秀文 黃秋生 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2017/05/1494136903_ad3c-150x150.jpg