Advertisement

三次浩劫

大話西洋
2015.09.17
925

《珠峰浩劫》講述一九九六年五月的風災導致八人罹難,當時是史上最多人命喪的登山事件。然而在二○一四年,珠峰發生雪崩,十六人罹難;今年四月,尼泊爾發生強度達七點八級的大地震,導致珠峰山上雪崩,十八人在山上喪命。

關智斌 黃心穎 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico