Advertisement

【得寵】羅家英情迷唐狗

非常得寵 (寵物)
2016.11.03
2.7k

因為一年前Liza姐的愛犬Momo因骨癌去世,家英哥為咗唔想見到心愛的人,聲明再養狗的話,就一定要養唐狗,因為品種唔容易生病,結果造就了Co Co同埋Bingo的出現。如果想知道更詳盡的訪問,就一定要留意今期《明周》了。

許志安 黃心穎 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico