Advertisement
星陣

麥長青:壽包與尿袋

專欄
2020.03.08
撰文:麥長青攝影:麥長青

78star01a

78star01b

壽包、尿袋 你會諗起乜?我相信大部分人會諗到生日和充電池。哈哈!就因為這樣,所以今日我想講講這兩樣東西!

先講「壽包」,在生日宴上食到甜品位就會有「壽桃包」出現,大部分人都會叫「壽包」,有些人還以為是「壽桃包」的簡稱,其實根本是兩樣東西,兩種包。「壽包」是喪禮時放在靈堂之上或祭祀時用的祭品,印有「壽」字,用來供奉先人的,而生日宴上用的叫「壽桃包」,外形根據桃的外形而整製,桃亦有長壽的意思。所以差之毫釐謬之千里,一字之差意思大大不同,真係大吉利市,做大人嘅千祈唔好教壞細路,激親長輩呀!

再講「尿袋」,尿袋其實是流動電池、外置充電器的俗稱,但我不知何時這一類產品被統稱為尿袋,就連網上、報紙都用上這個名稱,代替了相關產品,本人認為用一些形容詞去形容一些新產品或物品真的無傷大雅,而且有時會更生動㖭!

但有一次出席探訪活動,同病人傾談間又有了另一看法。病人當中有幾位是因為中風、排尿出了問題又或切除膀胱所以要用上真正的「尿袋」幫忙排尿,當中的苦況真的亦只有他們自己才知……他們有時因為帶着尿袋不方便和尷尬,連街都不敢去……。所以當他們聽到年輕人開口埋口,都話帶住尿袋在身的時候,心裏總有些不舒服,叫我幫囗提提啲後生不要亂說話……!如果真的大吉利市有朝用上尿袋就知苦。還叫我不要怪他們長氣。

究竟是百無禁忌抑或年少不識愁滋味?言者無心……但老人家講東西總有些道理的。所以老人家話齋,邊句好講,邊句唔好講真的要清楚先呀!

咦!講講吓,我都發覺自己原來好長氣,好鍾意聽好意頭的東西!哈哈哈!

莫文蔚 聲夢傳奇 星級企業大獎2020
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹